From Alcohol Change UK in Wales <[email protected]>
Subject Alcohol Change UK in Wales newsletter
Date July 29, 2019 9:45 AM
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
  Links have been removed from this email. Learn more in the FAQ.
** Cylchlythyr Alcohol Change UK yng Nghymru
------------------------------------------------------------

Croeso i gylchlythyr misol Alcohol Change UK, sy’n rhoi gwybodaeth am y datblygiadau polisi a’r ymchwil diweddaraf ym maes alcohol, yng Nghymru a thu hwnt.

Yn y bwletin hwn:
* Cynhadledd Alcohol Change Cymru 2019 (#conference)
* Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun i fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau (#Submisuse)
* "Mae deg y cant o gleifion mewnol ysbytai yn ddibynnol ar alcohol" (#alcdepend)
* Dysgu o drasiedïau (#dysgu)
* "Dim ond un o bob pum o fenywod sy’n gwybod bod alcohol yn cynyddu perygl canser y fron" (#breastcancer)
* Yr Alban yn cofnodi gwerthiant alcohol isaf ers 25 mlynedd (#sales)
* Datblygu ymchwil newydd i niwed alcohol: golwg sydyn ar y dystiolaeth (#datblygu)
* Blogiau (#Latestblogs)


** Cynhadledd Alcohol Change Cymru – cadwch eich lle heddiw!
------------------------------------------------------------

Y ddiod a phob dim arall: Nid alcohol yw'r unig broblem bob tro

Yn ystod y digwyddiad amlddisgyblaethol hwn, byddwn ni’n hoelio sylw ar sut i ddarparu’r gefnogaeth orau i’r rhai sydd ddim bob tro’n cwrdd â’r meini prawf arferol ar gyfer triniaeth – gan gynnwys rhai o’r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau. Os ydych chi’n teimlo’n angerddol dros leihau niwed a hybu lles, mae hon yn gynhadledd na ddylech chi ei cholli. Gobeithiwn yn fawr eich gweld chi yno!

Cewch ragor o fanylion yma. ([link removed])
Archebwch eich lle nawr! ([link removed])


** Newyddion alcohol
------------------------------------------------------------


** Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun i fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau
------------------------------------------------------------
Mynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau ymhlith pobl ddigartref a charcharorion, gwella’r cymorth i’r rhai sy’n wynebu problemau iechyd meddwl yn ogystal â phroblemau alcohol – dyma rai o brif amcanion cynllun newydd gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar gyfer ymgynghori.

Darllenwch ragor ([link removed])


** "Mae deg y cant o gleifion mewnol ysbytai yn ddibynnol ar alcohol"
------------------------------------------------------------
Mae un o bob pum o gleifion mewnol ysbytai’r wlad yn yfed yn niweidiol, ac un o bob deg yn ddibynnol ar alcohol. Dyna gasgliadau gwaith ymchwil newydd sy’n awgrymu y gallai baich dibyniaeth ar alcohol ar wasanaethau iechyd Prydain fod yn llawer mwy na’r disgwyl.

Dysgwch ragor ([link removed])


** Dysgu o drasiedïau
------------------------------------------------------------
Yn ein hadroddiad newydd ni, rydym wedi dadansoddi pob un o’r 11 o Adolygiadau Gwarchod Oedolion yn Lloegr yn 2017 lle roedd alcohol wedi’i nodi fel ffactor o bwys ym mywyd a/neu farwolaeth y person. Rydym wedi ystyried hanesion trasig nifer o oedolion bregus a fu farw mewn amgylchiadau ofnadwy. Roedd gan yr oedolion bregus hyn anghenion cymhleth, gan gynnwys problemau alcohol difrifol.

Darllenwch yr adroddiad ([link removed])


** "Dim ond un o bob pum o fenywod sy’n gwybod bod alcohol yn cynyddu perygl canser y fron"
------------------------------------------------------------
Dangosodd astudiaeth newydd, a gyhoeddwyd yn BMJ Open, mai dim ond 19.5% o fenywod a oedd yn mynychu clinig canser y fron oedd yn ymwybodol bod yfed alcohol yn ffactor a all achosi’r canser.

Darllenwch ganfyddiadau'r astudiaeth ([link removed])


** Yr Alban yn cofnodi gwerthiant alcohol isaf ers 25 mlynedd
------------------------------------------------------------
Mae gwerthiant alcohol yn yr Alban wedi disgyn i’w lefel isaf ers 25 mlynedd, a hynny flwyddyn ar ôl cyflwyno isafbris amdano yno. Er hynny, mae data o brosiect Monitro a Gwerthuso Strategaeth Alcohol yr Alban (MESAS) wedi dangos bod Albanwyr yn dal i brynu 9% mwy o alcohol y pen na phobl yng Nghymru a Lloegr.

Darllenwch ragor ([link removed])


** Datblygu ymchwil newydd i niwed alcohol: golwg sydyn ar y dystiolaeth
------------------------------------------------------------

Mae’n bleser cyhoeddi’r ddau gyntaf o chwech adolygiad sydyn o’r dystiolaeth, wedi’u comisiynu gennym ni ar wahanol agweddau ar leihau niwed alcohol.

Ein gobaith yw y bydd yr adolygiadau yma yn helpu’r rhai sy’n gweithio ym maes camddefnyddio sylweddau – ymchwilwyr, elusennau eraill, ymarferwyr, llunwyr polisi – a hefyd pobl arferol ar lawr gwlad, i ddeall yn well beth wyddom ni a beth na wyddom ni eto am nifer o bynciau pwysig. Mae’r adolygiadau yn rhan o’n hymroddiad ni i symbylu a chefnogi ymchwil flaengar er mwyn deall yn well am niwed alcohol a dulliau i’w leihau.

Cewch chi ddarllen y ddau adolygiad cyntaf yma:

Mentrau digidol i leihau niwed alcohol ([link removed])

Problemau alcohol a thriniaeth ymhlith lleiafrifoedd ethnig ([link removed])

Cadwch lygad barcud am weddill y gyfres. Cyhoeddir nhw ar ein gwefan yn ystod yr wythnosau nesaf. Cewch weld beth sydd ar y gweill yma ([link removed]) .


** Blogiau
------------------------------------------------------------


** Polisi i'r bobl?
------------------------------------------------------------

Pendroni am y trafodaethau yn ein cynhadledd yn Llundain mis diwethaf.
Darllenwch y blog ([link removed])


** Pam cymaint o gyfrinachedd?
------------------------------------------------------------

Pam mae angen i ni wneud labeli alcohol yn gliriach i gwsmeriaid.

Darllenwch y blog ([link removed])

============================================================

** ([link removed])
** ([link removed])
** ([link removed])
** ([link removed])
Copyright © 2019 Alcohol Change UK. All rights reserved.
Alcohol Change UK is the operating name of Alcohol Research UK, registered charity no. 1140287, a limited company registered in England and Wales.

Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences ([link removed])
or ** unsubscribe from this list ([link removed])
.
Screenshot of the email generated on import

Message Analysis